Eksperci

Profesor Andrzej Jakubecki

doktor habilitowany nauk prawnych. Pracuje w UMCS od 1980 r. W latach 1980-1982 odbył aplikację sądową zakończoną zdaniem egzaminu sędziowskiego w 1982 r. Obecnie zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Od 2002 r. pełni funkcję kierownika Katedry. W okresie 2005-2012 r. pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa i Administracji UMCS ds. współpracy z zagranicą oraz był członkiem Senatu UMCS. Od maja 2018 ponownie wybrany do Senatu UMCS.

W latach 1999-2002 członek Zespołu Problemowego Postępowania Upadłościowego Komisji Kodyfikacyjnej RP przy Ministrze Sprawiedliwości. Od 2002 do 2015 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej.

Jest członkiem i Prezesem Zarządu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych z siedzibą w Krakowie. Członek rad programowych lub naukowych czasopism: „Przegląd Prawa Handlowego”, „Rejent”, „Przegląd Prawa Egzekucyjnego”, „Roczniki Prawnicze Uniwersytetu Szczecińskiego”, a także przewodniczącym Rady Naukowej „Studia Iuridica Lublinensia”.

W latach 2008 – 2009 przewodniczący Komisji Ministerstwa Sprawiedliwości przeprowadzającej egzamin na licencję syndyka. Wielokrotnie członek komisji przeprowadzających egzaminy na aplikacje. W roku 2007 i 2009 reprezentował Polskę w pracach grupy roboczej prawa upadłościowego komisji ONZ UNCITRAL w Nowym Yorku.

 

Działalność naukowa

 
Zainteresowania naukowe: Postępowanie cywilne, prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, prawo handlowe i międzynarodowe prawo handlowe

Dorobek naukowy: W dorobku naukowym posiada około 120 publikacji naukowych z zakresu postępowania cywilnego, prawa upadłościowego, prawa restrukturyzacyjnego, a także prawa handlowego (monografie, podręczniki, komentarze, artykuły, glosy). Jest współautorem i redaktorem Systemu Prawa Procesowego Cywilnego (tomy: Postępowanie zabezpieczające i Postępowanie egzekucyjne), Systemu Prawa Handlowego (tom: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe), współautorem Systemu prawa Prywatnego (tom Prawo własności przemysłowej) oraz dwóch Komentarzy do Kodeksu postępowania cywilnego. Promotor czterech prac doktorskich i recenzent w ponad 40 przewodach doktorskich i 16 przewodach habilitacyjnych.

Wyróżnienia i nagrody: uhonorowany wyróżnieniem w konkursie „Państwa i Prawa” za pracę doktorską (1991); nagrodą indywidualna Ministra Edukacji Narodowej za monografię „Restitutio in integrum w sądowym postępowaniu cywilnym”; II nagrodą w konkursie „Państwa i Prawa” za pracę habilitacyjną (2003) „Pozstępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej”, a także nagrodą Bona Lex „Gazety Prawnej” za udział w pracach nad ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze (2003).

Staże i stypendia naukowe: staż naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Z. Resicha, stypendium Tempus na Universita degli Studi w Mediolanie pod kierunkiem naukowym prof. dr G. Tarzia, czteromiesięczny staż w Lock Haven University (USA).